Privacy Policy

BEHEER
Deze website is ontwikkeld door TALLIEU & TALLIEU NV, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Gentsesteenweg 2 en staat onder beheer van Woon- en ZorgCentrum Denderrust vzw (hierna: WZC Denderrust vzw), met maatschappelijke zetel te 9310 Herdersem, A. De Cockstraat 12A.
 
ALGEMEEN
Deze website wordt u ter beschikking gesteld onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in deze contractuele bepalingen ("algemene gebruiksvoorwaarden"). Door uw toegang tot en gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
 
WIJZIGINGEN
WZC Denderrust vzw behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het doorvoeren van de wijzigingen op de website is daarvoor afdoende.
 
DE DRAAGWIJDTE VAN DE IN DE WEBSITE OPGENOMEN INFORMATIE
Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over WZC Denderrust vzw en haar activiteiten. Alhoewel WZC Denderrust vzw zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert WZC Denderrust vzw niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert WZC Denderrust vzw een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.
 
VIRUSSEN EN COMPUTERMISDRIJVEN
WZC Denderrust vzw onderneemt al het mogelijke om zijn website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.
 
HYPERLINKS
De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. TALLIEU & TALLIEU NV heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat TALLIEU & TALLIEU NV instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen samenwerking tussen TALLIEU & TALLIEU NV en de exploitanten van deze sites.
 
AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEIID
De informatie die de website bevat, kan technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp van wijzigingen. De informatie die de website bevat is niet contractueel bindend. Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan WZC Denderrust vzw in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van - doch niet beperkt tot - verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking, informatie of inhoud van de website, virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven of de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als WZC Denderrust vzw of één van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid tot dergelijke schade. Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Indien u niet kan instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.
 
AUTEURSRECHT
De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo's, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van WZC Denderrust vzw of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van WZC Denderrust vzw.
 
BESCHERMING VAN DE PRIVACY
Teneinde de verstrekking van informatie door WZC Denderrust vzw aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, emailadres of telefoon en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt. WZC Denderrust vzw heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, … waarvan WZC Denderrust vzw denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker. WZC Denderrust vzw eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming. U kunt ons op gelijk welk moment een kopie vragen van uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn en deze laten aanpassen. Meer informatie omtrent bescherming van uw privacy kan u verkrijgen op het volgende email adres: administratie@denderrust.be.
 
ANTI-SPAMMING POLITIEK
Spammen is het massaal versturen van mails naar personen die daar niet om verzocht hebben. WZC Denderrust vzw laat niet toe dat de eigen computers of het netwerk gebruikt worden voor het verspreiden van ongevraagde informatie of publicitaire mails aan zijn gebruikers.
 
GEBRUIK VAN COOKIES
www.denderrust.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan WebsiteSupporters.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 
GEBRUIK VAN DIENST
De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, WZC Denderrust vzw of derden, geen gebruik te maken om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden, de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen en geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten. WZC Denderrust vzw behoudt zich het recht voor bij de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgisch of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.
 
TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Dendermonde hebben de bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.
 
VRAGEN / KLACHTEN
Alle vragen omtrent deze Privacy Policy, eventuele klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van www.denderrust.be of vragen omtrent de privacy kunnen gemeld worden aan de Data Protection Officer, ofwel schriftelijk naar Data Protection Officer WZC Denderrust, A. De Cockstraat 12A, te 9310 Herdersem, per e-mail naar dpo@denderrust.be of telefonisch op het nummer 053/60.60.41. 
 
MEER WETEN? KLIK HIER  VOOR DE VOLLEDIGE PRIVACY POLICY VAN DENDERRUST